• 06:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:20

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,01 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,507,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:05

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:25

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:25

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,073,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,30 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی